LIČNA KARTA


Savez samostalnih sindikata Srbije nastao je u borbi radnika za veća prava i slobode. Prva radnička udruženja i društva osnovana su u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Ideja o udruživanju radničkih organizacija pojavila se sa osnivanjem novih strukovnih sindikata. Tako je 27. aprila 1903. godine formiran Radnički savez Srbije, čije delovanje danas nastavlja Savez samostalnih sindikata Srbije. Sa stogodišnjom istorijom, Savez samostalnih sindikata Srbije je najstarija sindikalna centrala u Republici Srbiji.
Danas, Savez samostalnih sindikata Srbije čini 28 samostalnih sindikata formiranih u privrednim granama i uslužnim i javnim delatnostima, u koje je učlanjeno 505.111 zaposlenih.
Savez samostalnih sindikata Srbije je reprezentativna i najveća sindikalna centrala u Srbiji.
Zaposleni se učlanjuju i ostvaruju osnovna prava i zaštitu pred poslodavcima u 3.248 sindikalnih organizacija formiranih u preduzećima i drugim ekonomsko-pravnim subjektima.
Učlanjavanje u samostalne sindikate je dobrovoljno i nije uslovljeno nacionalnom, verskom niti političkom pripadnošću.
Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava na nivou teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, Savez samostalnih sindikata Srbije formirao je 51 organizaciju, odnosno saveza u pokrajinama i gradovima i 118 povereništava u opštinama.
Savez samostalnih sindikata Srbije, kao organizacija zaposlenih, ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta, koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe u odnosima sa poslodavcima, vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i saradnjom na načelima solidarnosti sa drugim sindikalnim centralama u Republici Srbiji.