ZAHTEV ZA RATIFIKACIJU KONVENCIJE O UKIDANjU NASILjA I UZNEMIRAVANjA - MOR BR. 190

17. septembar 2021.  • 4 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije ponovo traži od nadležnih da se, u što kraćem roku, otpočne postupak ratifikacije Konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada. Za pokrenutu inicijativu, dobili smo najširu podršku institucija i pojedinaca u Srbiji, što nas je dodatno učvrstilo u stavu da je ratifikacija Konvencije br. 190 sa Preporukom br. 206 prepoznata kao značajna karika za unapređenje radnog i socijalnog zakonodavstva u Srbiji, i da je važan korak u harmonizaciji propisa i standarda sa zakonodavstvom Evropske unije.
Od stupanja Konvencije br. 190 na snagu, u junu mesecu ove godine, u većini evropskih zemalja, uz punu podršku lokalnih Kancelarija MOR-a, započete su pripreme za njenu ratifikaciju i punu primenu, a taj postupak je nedavno završila i Grčka, gde je Konvecija već u primeni.
Brojni slučajevi kršenja radnih prava u fabrikama i preduzećima, javnom i privatnom sektoru, formalnoj i neformalnoj ekonomiji, gradskim i ruralnim područjima motiv su da nastavimo zalaganje da se Konvencija ratifikuje i implementira u zakone Republike Srbije, da se definišu mere i mehanizmi za sprečavanje nasilja i uznemiravanja, počev od prevencije, identifikovanja, preduzimanja mera za njihovo sprečavanje i kontrolu.
U zahtevu da se Konvencija sa Preporukom ratifikuje u što kraćem roku, dobili smo značajnu podršku Evropske konfederacije sindikata, Međunarodne konfederacije sindikata i regionalne kancelarije MOR-a u Budimpešti, koje ćemo izveštavati o daljem napretku u postupku ratifikacije.

ZAŠTO JE VAŽNA RATIFIKACIJA KONVENCIJE 190 SA PREPORUKOM 206
Mi se borimo za rad, ali i za radnika kome ljudska i radna prava moraju biti garantovana. Tretman radnika danas, naročito u pojedinim stranim fabrikama koje su odavno svima poznate iz medija, kao što su Jura, Aptiv-Leskovac i Lear-Novi Sad, Jazaki i druge, je nehuman i nečovečan.
Nemoguće je nabrojati sve oblika zlostavljanja na radu, ali najčešće žalbe odnose se na:
 • ubrzavanje trake, na brzinu fizički neizdrživu u dužem periodu;
 • zabranu napuštanja radnog mesta radi odlaska do toaleta, merenje vremena zadržavanja u toaletu;
 • verbalne (pretnje i „deranje“) pritiske i mobing;
 • seksualno nasilje i uznemiravanje;
 • „robovski rad“- kao u 19. veku;
 • stalno snimanje kamerama;
 • odbijanje od zarade, najčešće minimalne, slučajno nastale štete pri proizvodnji;
 • pretnje otkazima;
 • „dobrovoljni“ prekovremeni rad – iznuđen od strane poslodavca;
 • obespravljenost;
 • loše uslove rada;
 • nebezbednu radnu sredinu;
 • nedostatak zaštitnih sredstva – kako za rad, tako i za zaštitu od korone;
 • teranje radnika da potpišu dokumenta kojima se odriču svojih prava;
 • onemogućavanje rada predstavnika radničkih sindikata, koji dobijaju otkaze i otvaraju se sudski sporovi protiv njih, te zabranom ulaska u fabriku, čime se direktno onemogućava njihov rad, ali i zaštita radnika;
 • celodnevno stajanje za trakom bez mogućnosti za odmor;
 • zdravstvene probleme vezani za mišiće nogu (tetive), kičmu, i dr.
 • uskraćivanje prava za slobodan dan kako bi otišli lekaru;
 • odnos prema radnicima je takav da iscrpljene, izmorene i one koji kolabiraju stavljaju na nosila;
 • dešavaju se teški oblici trovanja radnika;
 • zataškavaju se slučajevi povreda na radu i ne prijavljuju se.
 • Navedeni slučajevi imaju ozbiljne posledice na psihičko, fizičko i seksualno zdravlje, dostojanstvo, te porodično i društveno okruženje. Cilj SSSS je da ukažemo na neophodnost da svi koji rade budu zaštićeni, da ohrabrimo nadležne državne institucije da odlučno pokrenu proces ratifikacije Konvencije 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada i da se Srbija što pre pridruži Grčkoj, kao zemlji koja je ratifikovala ovu izuzetno važnu Konvenciju.

Inicijativu Saveza podržala i
Agencija za mirno rešavanje radnih sporova

18. mart 2021.  • 3 Opširnije

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova podržala je Inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije za ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada.
Istakavši značaj podizanja svesti i znanja o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu, Agencija je navela da su zaposleni u protekloj deceniji pokrenuli više od 500 individualnih postupaka zbog zlostavljanja na radu.

(Preuzmi dopis)

I SES PODRŽAO INICIJATIVU SAVEZA
ZA RATIFIKOVANJE KONVENCIJE 190

13. mart 2021.  • 2 Opširnije

Socijalno ekonomski savet Republike Srbije jednoglasno je podržao Inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije da se ratifikuje Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada.
Na zajedničkoj sednici republičkog i Pokrajinskog SES-a, održanoj juče u Novom Sadu, socijalni partneri su, konsenzusom, podržali Inicijativu, čiji tekst je obrazložio sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović.
Inicijativa će, kako je dogovoreno, biti upućena Ministarstvu rada.

Poverenica podržala inicijativu Saveza
brza ratifikivanje Konvencije 190

13. mart 2021.  • 1 Opširnije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podržala je Inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije da se ratifikuje Konvencija 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada.
Imajući u vidu da žene predstavljaju jednu od najranjivijih grupa na tržištu rada, Poverenica će, u okviru Redovnog godišnjeg izveštaja o stanju i zaštiti ravnopravnosti za 2020. godinu, dati opštu preporuku mera da se u što kraćem roku ratifikuje Konvencija 190.

PREUZMI PODRŠKU

Inicijativa SSSS za ratifikovanje Konvencije
o ukidanju nasilјa u svetu rada

5. mart 2021.  • 0 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije je, povodom Međunarodnog dana žena, svim nadležnim organima u Srbiji uputio inicijativu za ratifikovanje Konvencije br. 190 o ukidanju nasilјa i uznemiravanja u svetu rada.

Imajući u vidu da su žene često žrtve nasilјa i uznemiravanja – na poslu, na ulici, kod kuće, Savez samostalnih sindikata Srbije traži da se, u što kraćem roku, ratifikuje Konvencija broj 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilјa i uznemiravanja u svetu rada.

Borba protiv različitih oblika nasilјa i uznemiravanja na radu u fokusu je, kako međunarodnih organizacija - posebno Međunarodne organizacije rada, Evropske sindikalne konfederacije i sindikata mnogih zemalјa, tako i domaćih organizacija civilnog društva, socijalnih partnera, a naročito sindikata.

Briga o materijalno-socijalnom položaju radnika, ekonomskoj sigurnosti, dostojanstvu na radu, bezbednosti i jednakim mogućnostima svih radnika u Srbiji, u osnovi je delovanja institucije SSSS i svih njegovih članova.

Konvencija br. 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilјa i uznemiravanja u svetu rada prvi je sveobuhvatni međunarodni dokument koji se celovito bavi problemom nasilјa i uznemiravanja na radu, ukazujući na specifične karakteristike, oblike i negativne posledice nasilјa u svetu rada.

Imajući u vidu brojne međunarodne instrumente, kao što su:
 • Univerzalna deklaracija o lјudskim pravima,
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,
 • Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,
 • Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije,
 • Konvencija o ukidanju svih oblika nasilјa nad ženama,
 • Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i
 • Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, i brojne druge, svesni smo svoje uloge i obaveze u društvu da se zajednički, sa svim zainteresovanim akterima, založimo za poštovanje osnovnih lјudska prava i ukidanje nasilјa.
Pojam “nasilјe i uznemiravanje” u svetu rada, prema Konvenciji, odnosi se na niz neprihvatlјivih oblika ponašanja i praksi, i pretnji njima, bez obzira da li se radi o jednom incidentu ili ponavlјanju, a koja imaju za cilј ili rezultat, ili verovatan rezultat nanošenje telesne, psihološke, polne ili ekonomske štete, u koje spadaju i rodno zasnovano nasilјe i uznemiravanje.

Izraz “rodno-zasnovano nasilјe i uznemiravanje” označava nasilјe i uznemiravanje usmereno na lica zbog njihovog pola ili roda ili koje nepovolјno i nesrazmerno utiče na lica određenog pola ili roda, i obuhvata seksualno uznemiravanje.

Važnost Konvencija ogleda se u sveobuhvatnosti zaštite od nasilјa, i to svih radnika i drugih lica u svetu rada (lica koja rade bez obzira na njihov ugovorni status, lica koja se osposoblјavaju – stažisti i pripravnici, radnici čiji je radni odnos prestao, volonteri, lica koja traže posao i kandidati za radno mesto, pojedinci koji vrše ovlašćenja, izvršavaju dužnosti i obaveze poslodavaca), svih sektora, i svih mesta rada i boravka radnika - tu se ubrajaju i mesta za odmor, ishranu, smeštaj, obuku i obrazovanje radnika; u putu od kuće do posla i nazad, na službenom putu, tokom obuka, raznih događaja i društvenih aktivnosti.

Konvencija se primenjuje na privatne i javne sektore, u formalnoj i neformalnoj ekonomiji, u urbanim i ruralnim područjima.

U cilјu ukidanja nasilјa i uznemiravanja u svetu rada neophodno je da se poštuju, podstiču i ostvaruju osnovna načela i prava na radu, i to slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja, ukidanje svih oblika prisilnog, prinudnog i dečijeg rada, ukidanje diskriminacije prilikom zapošlјavanja i na radu, kao i podsticanje dostojanstvenog rada.

Konvencijom se detalјno definišu mere i mehanizmi za sprečavanje nasilјa i uznemiravanja, počev od prevencije, identifikovanja, preduzimanja mera za njihovo sprečavanje i kontrolu. Radnicima i ostalim zainteresovanim licima treba obezbediti informacije i osposoblјavanje za prepoznavanje i suzbijanje nasilјa.

Sredstva na nivou države za borbu protiv nasilјa na radu obuhvataju: žalbene i istražne postupke, mirno rešavanje sporova, sudsku zaštitu, zaštitu od odmazde i osvete, zaštitu žrtve, svedoka i uzbunjivača, pravnu, socijalnu, lekarsku i administrativnu podršku žrtvama, sankcije prema izvršiocima, mere za podizanje svesti u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima i poslodavcima (konsultacije, edukativne kampanje, obuke, inicijative i slično).

Žene generalno pripadaju grupi osetlјivih lica - izložene tzv. rodnom nasilјu, o čemu nerado govore, ne prijavlјuju nasilјe, što često ostaje skriveno od očiju javnosti, jer je povezano sa raznim neprijatnostima.

Želeći da Srbija bude demokratsko, napredno i socijalno-pravedno društvo, Savez samostalnih sindikata Srbije poziva sve zainteresovane organizacije, preduzeća, institucije i ustanove da se priklјuče našem zahtevu za ratifikovanje i primenu Konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilјa i uznemiravanja.

Preuzmi tekst Konvencije